Umění - cesta k rovnováze

image

23. května 
od 18:00 v Akademii sociálního umění Tabor.

Srdečně zveme na nový umělecký cyklus nazvaný Umění - cesta k rovnováze.

Během navazujících setkání se zaměříme na umělecké vnímání Raffaelových obrazů (zejména jeho obrazu Madona della Sedia) - barevné tóny, kompozici, gesta postav - budeme vnímat a prožívat mnoha tvůrčími způsoby – v malbě, dynamické kresbě, pozorováním, pohybovou činností, slovem. Zastavit se, vnímat, prožít a tvořit v různých médiích bude v popředí našeho cyklu setkávání.

        V našem cyklu setkávání bude hrát ústřední úlohu malířské dílo Raffaela, malíře, jenž ve svém díle přetavil různé malířské styly svých současníků i učitelů v osobitý nenapodobitelný harmonický výraz. Jeho malby okouzlují vyvážeností barev, kompozice, pohybů a tvarů. Nenalézáme nic navíc, vše je na svém místě a působí prostě, dokonale a nadpozemsky. Lidé z jeho obrazů však nejsou lidmi obyčejnými, ale podobně jako starověcí řečtí umělci, tak se i Raffael chtěl přiblížit ve svém díle k zobrazení světa božských ideí.

        Tak třeba řečtí sochaři a mnozí další chtěli nalézt ideální kánon lidských proporcí, a tím se přiblížit božské harmonii, pravdivosti a prosté kráse. Když stojíme před skutečným uměleckým dílem, které nás doslova vytrhává z běžných všedních myšlenek, pak možná zažíváme úžas a dojem, že naše pozemské bytí má hlubší význam, vyjádřený těmito slovy Josefa Čapka: „Nejvyšší stupeň estetického prožitku je ten zvláštní stav povahy matematické, do jakého nás kupř. uvádí jasné nazírání velkého obecného zákona. Neboť cílem umění není jen pouhá rozkoš, nýbrž něco víc, co má povahu štěstí. Jedním z nejvyšších prožitků lidského ducha je nazírání řádu přírody, a pocit, že do tohoto řádu jsme vřazeni.“

       Jak prosté vnímání, tak i vlastní tvůrčí aktivita je člověku vlastní a měla by být přirozeností. Jen člověk dokáže svobodně tvořit a otiskovat sebe sama do hmoty a nalézat v tom své nejhlubší uspokojení. Vnímáním a prožíváním jednotlivých tónů a barevných akordů, láskyplným přetvářením hmoty, vyvažováním kompozice a hledáním krásných forem a tvarů oslovujeme celou bytost člověka, jeho vůli, myšlení a zejména cit. V současné době však často převažuje jednostrannost a často používáme jen chladný rozum. Umělecká práce duševně oživuje a prohřívá, podněcuje vnímání krásy v našem každodenním životě a oslovuje cit tvořící most mezi vůlí a myšlením. 

Lektorky 

MgA. Tereza Grover Mílová vystudovala Malbu na Ostravské Fakultě umění a Arteterapii na Akademii sociálního umění Tabor. Působí jako učitelka uměleckých odborných předmětů na základní waldorfské škole, vede volnočasové kurzy malby pro dospělé a dává individuální hodiny arteterapie. Věnuje se však i vlastní výtvarné tvorbě.

Zuzana Krejčí vystudovala Akademii sociálního umění Tabor a Sociální pedagogiku na UP v Olomouci. Pracuje v oblasti volnočasové pedagogiky. V rámci této práce se věnovala dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

Věnuje se poezii a vydala dvě sbírky básní. 

Další informace 

Přihlašovat se můžete na posta@akademietabor.cz.

Cena semináře je 300 Kč, studenti a členové spolku Akademie 200 Kč.