Domácí a zahraniční lektoři

Domácí lektoři

PhDr. Anežka Janátová

PhDr. Anežka Janátová

Narozena 1945 v Táboře. Po získání doktorátu v oboru pracovala několik let jako výzkumný pracovník, poté působila jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně a v Jedličkově ústavu v Praze, kde byla tři roky také ředitelkou. V roce 1992 založila Spolek pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii v ČR – od roku 2017 přejmenován na Asociace pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii v ČR →, kde je dodnes předsedkyní. V roce 1993 vytvořila koncepci Ateliéru léčebné pedagogiky a sociální terapie při Institutu pedagogiky volného času (soukromá, státem uznaná škola) a vedla jej do roku 1997, kdy založila Akademii sociálního umění TABOR. V roce 1993 iniciovala vznik Nadace Tábor a Sociálně terapeutického centra Tábor v Nové Vsi nad Popelkou, jehož součástí je i biologicko-dynamické zemědělství. Je konzultantkou několika chráněných dílen a spolupracuje s waldorfskými školami v ČR. Je předsedkyní Anthroposofické společnosti v ČR. V Akademii TABOR vede obor Nauka psyché a Logu →, poradenskou činnost a vyučuje zejména následující témata: Člověk jako tvůrce vlastního osudu; Prostor a čas - dimenze lidské existence; Sociální handicap; Logoterapie; Dramaterapie; Biografická práce.


Tomáš Boněk

Tomáš Boněk

Tomáš Boněk je knězem Obce křesťanů a lektorem Akademie sociálního umění Tabor v Praze. Přednáší o vývoji vědomí v kulturních epochách, mysterijní moudrosti a dějinách křesťanství, anthroposofii, duchovních aspektech ochrany životního prostředí a dalších tématech. Studoval na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a na kněžském semináři Obce křesťanů ve Stuttgartu. Kněžské svěcení přijal v roce 2000. Po vysvěcení působil dva roky jako farář Obce křesťanů v africké Namíbii. Je členem představenstva Anthroposofické společnosti v České republice. Spolupracuje s Ekologickou sekcí České křesťanské akademie. Je redaktorem čtvrtletníku Obce křesťanů Okruh a střed. Pro nakladatelství Eminent napsal se svým otcem Janem Boňkem dvě knihy: České korunovační klenoty a Karlštejn. V Akademii Tabor vyučuje předměty: Vývoj vědomí v kulturních epochách, Starý zákon, Křesťanství jako mystická skutečnost.


Mgr. Tomáš Petr

Mgr. Tomáš Petr

Mgr. Tomáš Petr se podílí na vedení denního studia i studia při zaměstnání, zabývá se především waldorfskou pedagogikou. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor geologické vědy, dále pak waldorfskou pedagogiku na Freie Hochschule Stuttgart. Působil 11 let jako učitel a ředitel waldorfské školy v Písku. Podílí se na práci Asociace waldorfských škol ČR, zejména v oblasti vzdělávání učitelů, působil jako konzultant pro vznikající waldorfskou školu, byl redaktorem časopisu Člověk a výchova.

V roce 2010-2013 by projektovým manažerem projektu ESF zaměřeného na další vzdělávání pedagogických pracovníků, kde též působil jako lektor.V současné době je garantem waldorfského semináře, který připravil ve spolupráci s Waldorfskou ZŠ a MŠ Brno a dalšími školami. V Akademii Tabor vyučuje předměty: Waldorfská pedagogika, Všeobecná nauka o člověku, Životopisy významných osobností. Je garantem oboru Waldorfská pedagogika →


Martin Semerád, Ph.D.

Mgr. Martin Semerád, Ph.D.

Mgr. Martin Semerád, Ph.D. je lektorem Akademie sociálního umění TABOR v Praze. Vystudoval magisterský obor "Matematická analýza" na Matematicko fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1999), obor Léčebná pedagogika a sociálně umělecká terapie v Akademii sociálního umění Tabor v Praze (2009) a doktorské studium oboru Filosofie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2011). Ve své doktorské práci Imaginace nekonečna rozvíjí koncept imaginativního přístupu v matematice, který dále uplatňuje ve výuce dětí i dospělých. Mezi oblasti jeho profesního zájmu patří filosofie matematiky, hermenautika, prostor a čas, hudba, včely. V Akademii Tabor vyučuje předměty: Prostor a čas, Timaios, Stará česká literatura.


Jan Chromeček

Jan Chromeček

Jan Chromeček vystudoval Akademii sociálního umění Tabor, kde je v současné době lektorem. Sedm let pracoval jako učitel hudby a muzikoterapeut ve Svobodné speciální škole Jana Amose Komenského v Praze (dnes Základní škola a střední škola Waldorfská), dále jako učitel hudby a muzikoterapeut ve waldorfské škole v Praze v Jinonicích. Při ČVUT v Praze vede uměleckou hudební dílnu pro studenty technických oborů a spolupracuje s komunitním centrem Cheiron -T  v Táboře. Je lektorem akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách -Specifika sociální práce s romským etnikem - nároky na sebezkušenostní a osobnostní rozvoj sociálního pracovníka  Úvod do využití muzikoterapie jako aktivizační techniky v sociální práci s romskou mládeží.. Od září 2018 vyučuje hru na lyru na Mezinárodní konzervatoři Praha. V Akademii Tabor vyučuje tyto předměty: Člověk a hudba, Úvod do muzikoterapie, Divadlo, Popol Vuh, Ruská literatura. Je hlavním lektorem oboru Muzikoterapie →.


Martin Procházka

Mgr. Martin Procházka

Mgr. Martin Procházka vystudoval pedagogiku na FFUK. Je pracovníkem v sociálních službách pracující s neorganizovanou mládeží, převážně z romského etnika v Táboře a od roku 2017 je ředitelem waldorfské školy Mistra Jana v Ratibořských Horách, nedaleko Tábora. Pracuje také v oblasti individuální psychoterapie. Dva roky se věnoval přímé práci s lidmi postiženými drogou. Sedm let působil jako lektor primární prevence na základních a středních školách v Táboře a okolí, v současnosti spolupracuje na tomto tématu s waldorfskými školami v Praze Jinonicích, v Českých Budějovicích, v Příbrami a v Písku. Od roku 2006 je lektorem Akademie sociálního umění Tabor v Praze. Absolvoval Waldorfský seminář v Praze, sebezkušenostní výcvik "Práce na rozvoji osobnosti" a řadu dalších vzdělávání a kurzů. Základním východiskem osobnostního rozvoje však pro něj zůstává praxe a přímá práce s lidmi. Spolupracoval též několik let na vzdělávání začínajících sociálních pracovníků a přednášel o tématech závislostí a o práci s romským etnikem. Je lektorem akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách - Specifika sociální práce s romským etnikem a Úvod do využití muzikoterapie jako aktivizační techniky v sociální práci s romskou mládeží. V Akademii Tabor vyučuje předměty: Úvod do anthroposofie, Úvod do filosofie svobody, Sociální handicap, Arteterapie - keramika. Je třídním asistentem dálkového studia →.


Bc. Daniela Dzvoníková

Bc. Daniela Dzvoníková

Daniela Dzvoníková je absolventkou Akademie sociálního umění Tabor. Dále vystudovala obor Speciální pedagogika - vychovatelství, který ukončila bakalářskou prací na téma „Život ve společenství jako způsob soužití a přijetí osob se zdravotním postižením“. Během roční praxe působila jako co-worker v Camphillu Cairnlee House poblíž skotského města Aberdeen. Pravidelně se účastní každoroční mezinárodní konference pro členy akreditovaných anthroposofických institucí spolupracujících na rozvoji vzdělávání v rámci anthroposofické léčebné pedagogiky a sociální terapie. V současné době studuje pětileté studium Nauka o Psyché a Logu, dvouletý seminář zaměřený na oblast léčebné pedagogiky akreditovaný MŠMT jako Podpůrná pedagogika a spolupracuje se sociálně terapeutickou dílnou Eliáš. V Akademii sociálního umění Tabor vyučuje předměty Pozorování přírody, Divadlo, Úvod do léčebné pedagogiky.


Obrázek nebo fotografie#8513

Bc. Ada Rosin, dipl. arteterapeut

Ada Rosin studovala umění a speciální pedagogiku v Izraeli (Kaye College for Education, Beer Sheva), poté v Německu (College for Art Therapy, Blaubeuren) pokračovala ve studiu arteterapie. Má bohaté terapeutické zkušenosti při práci v sociálních zařízeních zejména s lidmi s mentálním postižením a na klinikách v mnoha zemích (Velká Británie, Německo, Švýcarsko, Izrael), kde také pracovala s lidmi s rakovinou. V roce 2012 vedla první anthroposofické studium umělecké terapie v ČR na Akademii sociálního umění Tabor, poté vedla arteteraputické prosemináře a v září 2018 chystá další běh studia anthroposofické arteterapie. V současné době se věnuje lektorování, vedení kurzů a individuální terapeutické práci. V Akademii Tabor vyučuje předmět Arteterapie, je vedoucím oboru Arteterapie →.


Kristýna Brabcová

Kristýna Brabcová

Kristýna Brabcová pochází z Prahy, dětství prožila v krásném prostředí na okraji Tiché Šárky. Po gymnáziu studovala pětiletý obor léčebné pedagogiky a sociálního umění na Akademii sociálního umění Tabor v Praze, kde se potkala s principy waldorfské pedagogiky a světovým názorem anthroposofie. V roce 2009 společně s několika přáteli založila občanské sdružení Waldorfská iniciativa Litoměřice. Toto sdružení si dalo za cíl založit takovou školu, která bude pružně reagovat na potřeby dětí a bude je doprovázet na jejich cestě za poznáním tak, aby mohly zůstat svobodné a přitom dostaly bezpečné hranice. Oblast waldorfské pedagogiky jí dovedla až ke studiu anthroposofické arteterapie. Čtyřleté studium dokončila v roce 2015. V Akademii Tabor je vedoucím oboru Arteterapie →.Markéta Kasalová

Bc. Markéta Krčková

Markéta Krčková je absolventka oboru Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie Akademie sociálního umění Tabor. Vystudovala Střední umělecko-průmyslovou školu v Turnově, na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2016 dokončila bakalářské studium Pedagogiky na Universitě Karlově v Praze a zároveň nástavbové studium Arteterapie na Akademii sociálního umění Tabor s mezinárodním diplomem z Evropské akademie pro antroposofickou arteterapii (EAAAT). Zajímá se o uměleckou a arteterapeutickou práci Liane Collot d´Herbois, fenomén světla a tmy a mezi nimi se rodících barev. Od roku 2015 vede výtvarné dílny s arteterapeutickými prvky, Centrum pro seniory Elpida o.p.s., od roku 2016 má vlastní terapeutickou praxi s dospělými a dětmi. V Akademii sociálního umění Tabor vyučuje předmět Úvod do arteterapie.


Nataša Kraus

Nataša Kraus

Eurytmistka a lektorka Akademie sociálního umění TABOR Nataša Kraus se narodila v Srbsku a v současné době žije v Praze a v Berlíně. Ve Švýcarsku absolvovala seminář waldorfské pedagogiky, studium eurytmie ukončila v Berlíně. Od roku 1998 vedla svobodnou uměleckou činnost s různými skupinami v Petrohradě, Bělehradě, Praze, Sofii, Berlíně, Mnichově, Lipsku nebo Ulmu. Hlavní těžiště její práce spočívá v pohybovém vyjádření poesie německých, ruských, srbských a českých autorů a také ve vyjádření pohybového umění skrze hudbu skladatelů epoch minulých a také současných. Její solová vystoupení byla k vidění například v Oratoriu „Z kamení chléb“ Jaroslava Krčka nebo v opeře „ Pád Antikrista“ Viktora Ullmanna v Moravském divadle Olomouc. Od 2012 se věnovala koncepci a uměleckému vedení studijního oboru „Eurythmie, umění, estetika“ v Praze, které bylo v roce 2016 zakončeno absolventským představením v Divadle v Korunní v Praze. V Akademii Tabor vyučuje předmět Eurythmie a je hlavní lektorkou Eurytmického prosemináře →.


Nora Vockerodt

Nora Vockerodt

Paní Nora Vockerodt se narodila v roce 1949, vystudovala Humboldtovu univerzitu v Berlíně – obor divadelní a muzikální věda a dále divadelní vědu, tvořivou řeč (Sprachgestaltung) a zpěv (Škola pro odhalení hlasu) ve Švýcarsku. Je divadelní režisérkou a lektorkou pro obor Tvořivá řeč a dramatické umění na Akademii sociálního umění Tabor v Praze. Spolupracuje se Základní školou logopedickou a základní školou praktickou, dlouhodobě se také věnovala práci s dětmi a mládeží. Díky svým zkušenostem dokáže intenzivně pracovat s řečí a řeč napravovat, často také pracuje s gesty a jejich významem - jak pro divadelní projev, tak pro pedagogickou - terapeutickou oblast. V Akademii Tabor vyučuje předměty: Tvořivá řeč, Dramaterapie, Řecký pětiboj.


Bc. Kateřina Matošková

Bc. Kateřina Matošková

(1982) Vystudovala Masarykovo gymnázium ve Vsetíně. Od roku 2001 žije v Praze a působí v Akademii sociálního umění Tabor, kde absolvovala pětileté studium oboru Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie. Studium uzavřela diplomovou prací na téma Umění osobní asistence. V rámci praxe při studiu žila a pracovala deset měsíců v holandském camphillském společenství Maartenhuis na ostrově Texel. Po návratu z Holandska pracovala mj. jako asistent chráněného bydlení pro lidi s duševním onemocněním a více než pět let jako osobní asistent v pěstounské rodině dětí s handicapem, v této době absolvovala kurzy související s domácí péčí jako Základní kurz bazální stimulace, Systemická práce v rodině nebo seminář dr. Jiřiny Prekopové Obnova lásky v rodině. V současné době dokončuje studium speciální pedagogiky na Univerzitě Karlově v Praze. Podílí se na činnosti Spolku pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii. Zaměřuje se na témata léčebná pedagogika, sociální terapie a anthroposofická péče. V Akademii Tabor se zaměřuje na témata: úvod do léčebné pedagogiky, Anthroposofická péče, Tkaní a předení.


Petr Janát Dolista

Petr Janát Dolista

Biodynamický zemědělec s mnohaletými zkušenostmi se sociální terapií v zemědělství, učitel zemědělství a dějepisu, zakladatel Agroakademie MUDr. Kampelíka – českého biodynamického vzdělávání a předseda spolku pro biodynamické zemědělství Přemysl. Na Akademii sociálního umění vyučuje Dějiny a historické exkurze, Trvale udržitelný život na Zemi a Život ve společenství.


Petr Šimek

Ing. Petr Šimek

Kreslení forem se věnuje více než 15 let. Vyučoval na waldorfských školách a spolupracoval na seminářích pro vzdělávání waldorfských učitelů v ČR. Nyní působí jako redaktor časopisu pro waldorfskou pedagogiku Člověk a výchova. Lektor Akademie sociálního umění TABOR. V Akademii Tabor vyučuje předmět Kreslení forem..


Valérie Procházková

Bc. Valérie Procházková

Vystudovala Akademii sociálního umění Tabor, obor Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie. Devět let působila jako lektorka v Akademii sociálního umění Tabor, kde se zabývala především goetheanistickým pozorováním přírody, řeckou mytologií, divadlem, sociální prací v rámci třídního kruhu a tématikou životního příběhu člověka. Dále vedla umělecké dílny a semináře pro různé věkové i sociální skupiny a rozšiřovala své zkušenosti na odborných stážích v sociální i pedagogické oblasti.

Vystudovala psychoterapii a sociální práci na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a je frekventantem psychoterapeutického výcviku. Je jedním ze zakladatelů dětského klubu Janíček o.p.s. a v současné době je jeho ředitelkou. V Akademii Tabor nyní vyučuje předmět Sociální práce.


Kateřina Jandová

Mgr. Kateřina Emeriaud Jandová

Mgr. Kateřina Emeriaud Jandová vystudovala na pedagogické fakultě v Ostravě obor Učitelství se specializaci dramatická výchovana a alternativní školství, poté studovala denní studium Akademie sociálního umění Tabor, kde také tři roky působila jako lektor Dramaterapie. Ve stejném čase využívala dramaterapii při přípravě divadelních vystoupení  se zaměstnanci chráněné textilní dílny Gawain. V současné době je ředitelkou malotřídní základní školy. Ve své praxi  často pracuje s obrazy pohádek, legend, mýtů, které s dětmi také umělecky zpracovává. Tyto obrazy působí léčivě na všechny děti a jsou zásadní pro práci s problémovými dětmi. Na základní škole také vede  hodiny dramatické výchovy a  připravuje s dětmi divadelní představení.


Eliška Salabová

Mgr. Eliška Salabová

Mgr. Eliška Salabová vystudovala Akademii sociálního umění TABOR v Praze a dále studovala umění a pedagogiku na německé Alan