Osobnostně transformační studium

image

Cílem výuky je snaha
o rozumění motivům jednání
druhých lidí a z tohoto 
hlubokého rozumění 
i možnost skutečné pomoci.

 

Program Osobnostně transformační studium v oboru Léčebná pedagogika a sociálně umělecká terapie je vhodný pro ty, kteří chtějí vědomě pracovat na rozvoji své osobnosti se zájmem uplatnit se ve všech profesích, kde se pracuje s člověkem v jeho nejrůznějších životních i sociálních situacích (školky, školy, dětská zařízení, nízkoprahová centra, podniky, terapeutika, nemocnice atp.).

Toto studium je v zahraničí akreditováno Konferencí pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii (KHS), která je součástí Lékařské sekce při Svobodné vysoké škole pro duchovní vědu v Goetheanu → ve švýcarském Dornachu. V ČR je studium garantováno Asociací pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii →

Hledání svobody a sebe sama jako studijní proces

Práce na sobě je zásadní součástí celkového studijního procesu, protože individualita jednotlivce je schopná rozumět individualitě druhého člověka jen tehdy, pokud si je vědoma sama sebe. Toto studium je velmi náročné na práci studenta s vlastní sebereflexí, sebekontrolou a seberegulací. Klíčové jsou otázky:

Jsem tím, kým jsem nebo jsem tím, kým "chci" být nebo jsem tím, kým mne chce mít mé okolí?
Znám své rezervy?
Umím spolupracovat?
Jsem svobodný?
Žiji skutečnost vlastního Jáství?

Setkání se s vlastní individualitou je podstatným východiskem osobnostně transformačního studia. Ne každý je schopen a ochoten se setkat s vlastními rezervami. Ne každý má potenciál vlastní rezervy proměnit. 

Na základě naučených východisek a představ jsme naučeni konstruovat obraz vlastní osobnosti, který nám přináší řadu strategií v komunikaci i v prožívání světa. Kde v tomto procesu stojí svobodná individualita? Koncepce studia umožňuje reflektování dosavadních struktur osobnosti v myšlení, cítění a jednání. Umožňuje studentům koncepci vlastní budoucnosti, neboť se mohou stát tvůrci vlastního osudu. Pracujeme s psychospirituální krizí a student je doprovázen zkušeným lektorem, terapeutem. Přístup ke studentovi je individuální a péče o studenty zahrnuje i individuální konzultace.  

Náplň studia

Studium vychází z anthroposofické antropologie a je založeno na setkání se sebou i s ostatními na základě sociální a umělecké terapie. Léčebná pedagogika a sociálně umělecká terapie je možným východiskem pro absolventa, který bude chtít proměnit osobnostní transformaci v čin směřující k pomoci dalším lidem. 

Tematické okruhy:

• Anthroposofická antropologie
• Praktické studium uměleckých terapií (arteterapie, muzikoterapie, eurythmie, dramaterapie)
• Filosofie a umění
• Prostor a čas – dimense lidské existence
• Geneze osobnosti a kritické momenty tohoto procesu
• Člověk jako tvůrce vlastního osudu
• Úvod do biografické práce

Přehled všech studijních předmětů →

Forma studia

Studium probíhá dálkovou formou jako jednoleté orientační studium zakončené zadanou tematickou prací nebo jako pětileté studium zakončené obhajobou diplomové práce.

Studium probíhá formou devíti víkendových setkání (pátek večer - neděle poledne) v Praze a v Sociálně-terapeutickém centru v Nové Vsi nad Popelkou (zhruba dvakrát do roka), kde probíhá také závěrečné týdenní soustředění. 

Časová dotace: 198 hodin/rok + letní soustředění

Jednoleté orientační studium
Jednoleté orientační studium je vhodné pro všechny, kteří hledají nové podněty, usilují správně nasměrovat své působení a uplatnění a chtějí pracovat na rozvoji své osobnosti. V případě, že se student rozhodne i dále studovat na Akademii sociálního umění TABOR, jsou předměty uznány jako plnohodnotně dokončený první ročník studia. 

Studium je také vhodné pro všechny, kteří chtějí v budoucnosti pokračovat studiem oborů jako například sociální práce, psychologie, pedagogika, filosofie, nebo se zabývat uměním.

Lektoři

Každý studijní kruh doprovází třídní asistent, který se studenty pracuje v rámci třídních hodin a doprovází jejich směřování od začátku do konce studia. Studenti se budou v rámci výuky setkávat se všemi lektory Akademie Tabor → a se zahraničními lektory.

Podmínky přijetí

Každý uchazeč, který má zájem o studium, je brán jako individualita. Podmínkou je především středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Podstatný je průkazný zájem o studium, ve kterém je kladen důraz zejména na pravidelnou účast, jelikož každý student je součástí celkového studijního i sociálního procesu, dále zájem o umělecké činnosti (malování, hra na hudební nástroje, zpěv, ...), orientace v historických kulturních epochách (všeobecný přehled) a schopnost empatie.

Přijímací pohovory

Den otevřených dveří:
Více o dni otevřených dveří →

Mám zájem o studium →